Generalforsamling

Generalforsamling d. 27. marts 2019 på Gelsted Kro
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • Kim Lund valgt.
  Stemmetællere Hans M. Jørgensen og Ole Krogh
 2. Beretning om det forløbne år.
  • v/John Trædholm, godkendt.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • v/Bjarne Hansen, godkendt.
 4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
  • v/Bjarne Hansen, godkendt for 2019 og 2020, herunder forelagt investerings forslag til nyt vandværk og ledninger.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Ingen
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for 2 år ad gangen.
  Valgt er:
  John Trædholm
  Peer Østergaard
  John Holst
  Bjarne Jensen
  Suppleant
  Niels J. Madsen
  Per Holst
 7. Valg af revisorer og suppleant for 1 år ad gangen.
  Valgt er:
  Ole Mohr
  Peter Olsen
  Suppleant
  Benny Møller
 8. Eventuelt

Bestyrelsen beretning 2018 for Gelsted Vand a.m.b.a.

Her er lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i forgangene år.
Gelsted Vand er jo blevet til fordi vi gerne vil have et nyt vandværk i Gelsted, det har vi så i bestyrelsen, arbejdet en hel del med hele året. Vi har i den forbindelse besøgt nye vandværker, på vores størrelse, og afholdt møder med ingeniør desangående.

Vi er nu kommet frem til at det nye vandværk skal placeret ved siden af det eksisterende værk på Grønnegade, hvis vi er så heldige at kunne købe en grund af John Person, hvilke vil gøre, at vi får en optimal placering af det nye vandværk, i forhold til råvandsboringerne og udpumpningen af rent vand til vores forbruger.
Så mangler vi bare at få godkendt en lokalplan for vandværket, det regner Middelfart Kommune vil tage det meste af 2019, så mens vi venter på tilladelsen, arbejder vi med indhold og udformning af vores vandværk, da vi meget håber, vi kan begynde at opføre et nyt vandværk i 2020.

Da fjernvarmen skal have en lagt en rørledning fra Tømmervej til Aulbjerghus i forbindelse med bygning af deres fjernvarmecentral i forbindelse med Karl Hansen’s møbelproduktion. Har vi været i gang med nogle overvejelser om forsyningsledningen langs Hylkedamvej skulle forbedres/gøres større, i samme omgang gravearbejde. Vi har fået pris på dette, men syntes prisen var alt for høj, så pt. er dette arbejde lagt på hylden.

Det skal også med, at vi har fået alle vores vandledninger lagt over på LER, en digital platform, hvor alle der skal lave gravearbejde i vores område, kan søge lednings oplysninger. Skulle hilse og sige der er mange der skal grave, bare tænk på fibernet.

Det skal også med at, vi har fået 4 nye forbruger i løbet af 2018, samt vi gennem Energi Fyn, ved køb af spot el, har støttet vores lokale idrætsforening GG&IF med over 2200 kr. så sig ikke at der sker lidt i Gelsted.

På vores hjemmeside www.gelstedvand.dk, findes alle de oplysninger som vores forbruger skal bruge omkring vores takstblad- vandanalyser- måleraflæsning-flyttemeddelelser m.v.

Vandprøver:
Vi følger jo det analyseprogram, der er lavet sammen med Middelfart Kommune, så vi er sikker på at levere godt og sikkert vand. Det er blevet ajourført her i 2018, da der er kommet nye pesticider, vi kan analysere for.
De har alle været overholdt miljøministeriets krav til vandværksvand i 2018, også de nye pesticider, Chloridazon-desphenyl samt 1,2,4-trizol.

Tilsyn:
Middelfart kommune er vores tilsynsmyndighed. De skal have stor ros for den måde de har samarbejdet omkring vandindvendigtilladelse. Håber det også kommer til at gælde vores nye vandværk.

Vandrådet for Middelfart:
Vandrådet prøver at få en god dialog med kommunen, de arbejder for at vi alle i Middelfart Kommune kan få et nyt fælles regulativ, og det forlyder at det er færdigt.

Regnskabet:
Først vil bestyrelsen gerne sige tak til vores kasserer Bjarne Hansen, for det store arbejde du har gjort i løbet af året.
Der er solgt 165.000 kubikmeter til vores forbruger, med et svind på 7,6 %, men det vil kassereren komme ind på under gennemgang af regnskabet.
Det fremgår også af regnskabet, at vores administrationsomkostninger er faldet med 1/3, hvilket også er et resultat af vores nye fælles vandværk i Gelsted. Det medvirker til en god konsolidering af Gelsted Vand, så der bliver råd til at bygge nyt vandværk, uden de store ekstra udgifter.

Takstblad for 2019:
Takstbladet i Gelsted er ændret i forhold til 2018, med en nedjustering af kubikmeterprisen på 1 kr. kan ses på vores hjemmeside.

Opgaver i 2019 for bestyrelsen:
Der er ingen tvivl om at arbejde med et fælles vandværk, vil komme til at tage meget af bestyrelsen tid, men også meget vigtigt, det bliver lavet på et solidt og holdbart grundlag, så alle i Gelsted vil føle, det er deres vandværk.
Derudover, skal vi lave nyt normalregulativ i samarbejde med vandrådet og kommunen.
Sidst, men ikke mindst, vil arbejde for, at vi kan levere godt og billigt vand, og er overbevist om, at med et nyt fælles nyt vandværk i Gelsted, vil vi fremtidssikker vandforsyningen og det vil giver den bedste service og billigste pris for vores forbruger.

De stigende krav fra myndighederne mht. drift af vandværker, de kommende investeringer i ledningsnet og nyt vandværk, har betydet, at vi har foretaget ændringer i værkets bemanding.
Indtil nu har vi haft 3 værkpassere/driftsledere tilknyttet på deltid. Fremover vil der kun være en driftsleder tilknyttet Gelsted Vand, idet bestyrelsen har valgt at ansætte den ene af de 3 værkpassere Mads Christoffersen på fuld tid fra 1.1.2019.

Det betyder, at vi også må sige farvel til 2 erfarne værkpassere. Jeg vil derfor på bestyrelsen vegne, takke vores værkpassere Jørgen og Knud, for det store stykke arbejde de/I har udført igennem tiden for henholdsvis Gelsted-Taarup Vand og Lunghøj Vandværk og til sidst Gelsted Vand.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, hvor jeg som formand føler mig heldig med at have en bestyrelse der arbejder rigtigt hårdt.
Da vores vedtægter siger at vi her efter 2 år i Gelsted Vand, skal gå fra 9 til 7 bestyrelsesmedlemmer, betyder det at vi i aften skal sige farvel til mindst 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer, så jeg vil ønske alle et godt valg her i aften.