Vedtægter

GELSTED VAND a.m.b.a.
Vedtægter for Gelsted Vand a.m.b.a.
§ 1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Gelsted Vand a.m.b.a. Selskabet er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune.
§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
§ 3 Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Har en ejendom flere ejere, kan kun én af disse være medlem.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse oplyses om Gelsted Vand a.m.b.a. hjemmeside på internettet, hvor vedtægter, regulativ og gældende takstblad m.m. kan læses eller downloades. Såfremt det nye medlem ikke har adgang til hjemmesiden udleveres vedtægter, regulativ samt takstblad på forlangende.
§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine lejere.
§ 6 Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
GELSTED VAND a.m.b.a.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden samt på selskabets hjemmeside på internettet.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Over en årrække skal bestyrelsen ned på 7 personer jf. nedenstående plan.
• Første år 2017, startende med 2 personer valgt fra hvert vandværk valgt for 2 år og 1 person fra hvert vandværk valgt for 1 år. I alt 9 personer.
• Andet år, er der 3 på valg. I alt 9 personer = (6 med 1 år tilbage + 3 valgt for 2 år).
• Tredje år, vælges 4 personer. I alt 7 personer = (3 med 1 år tilbage + 4 valgt for 2 år).
• Fjerde år, vælges 3 personer. I alt 7 personer = (4 med 1 år tilbage + 3 valgt for 2 år).
Selskabets bestyrelse består herefter af 7 medlemmer, valgt af og blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer.
Første år 2017 vælges der 1 suppleant fra hvert vandværk, i alt 3 personer, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder som suppleant for det vandværk de er valgt.
Herefter vælges 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal fremlægges sammen med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.
§ 8 Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§ 9 Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 9 medlemmer. Over en årrække skal bestyrelsen ned på 7 personer jf. §7
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelses-medlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift.
§ 10 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden og ved dennes fravær af næstformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt af en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal over-tagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Ved beslutning om opløsning, træffer generalforsamlingen afgørelse om selskabets eventuelle aktiver til anvendelse i lokalområdet, forstået postnummer 5591 Gelsted.
§ 13 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2017.
De træder i kraft med virkning pr. 1. januar2017
Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a. skifter navn til Gelsted Vand a.m.b.a.
Selskabets vedtægter er et resultat af fusionen mellem Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk med Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a. som det fortsættende selskab under navnet Gelsted Vand a.m.b.a.
Med virkning fra den 1. januar 2017 overføres forbrugerne fra Lunghøj Vandværk og Gelsted Vandværk til Gelsted Vand a.m.b.a.
Lunghøj Vandværk og Gelsted Vandværk samtlige disses selskabers aktiver og passiver i henhold til den for disses selskabers reviderede og godkendte årsrapport for 2016, overføres til Gelsted Vand a.m.b.a. hvorefter selskaberne Lunghøj Vandværk og Gelsted Vandværks ophører.