Vandmålerskift

Udskiftning af vandmålere

Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler om kontrol af vandmålere (Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere).

Bestyrelsen har denne forbindelse besluttet at skifte vandmålere hos vore forbruger der førhen tilhørte Lunghøj Vandværk og Gelsted Vandværk i 2017. De nye tidssvarende vandmålere gør, at årsaflæsningen sker via fjernaflæsning. Det er dog stadigvæk forbrugerens opgave og pligt jævnligt at holde øje med forbruget af vand ikke overstiger forventet forbrug.

Dette betyder, at de ejendomme vi forsyner med drikkevand i området, vil få besøg af en af vores montører (fra Fyns Vandværks- og Ledningsservice). Du vil i god tid forinden modtage brev med dato og tidspunkt for udskiftningen hos dig.

Du vil blive bedt om at tjekke din installation, idet det er forudsætning at haner og ventiler fungere for at vi kan foretage udskiftningen. Målerinstallationen skal i øvrigt opfylde vores krav til dens indretning.

Når vandmåleren er udskiftet, vil du få en seddel med oplysning om udskiftnings dagen samt målerstand på den nedtagne vandmåler.

Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandværket

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.
Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.