Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket aflæsser selv vandmåleren, det sker via en fjern aflæsning, hvor vi kører forbi i en bil, den 31/12.

Vandværket opsætter derfor vandmålere i forbindelse med alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen eller i en målerbrønd ved skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Der skal være fri adgang til måleren. Hvis denne er monteret i bygning, skal det påses at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke hindrer adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 6 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en VVS-tekniker, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer i ejendomme eller i målerbrønde, og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Hvis vandmåleren er placeret i målerbrønd findes den normalt på forbrugerens ejendom, normalt ca. 1 m fra skellet mod vej. Hvis målerbrønden er aflåst, skal forbrugeren sørge for fri adgang til måleren i den periode, hvor måleren aflæses.

Hvis måleren er placeret i bygning, er det vigtigt, at der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til denne.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andet som hindrer fri adgang til måleren.

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. I tvivlstilfælde kan spørgsmål vedrørende tilgængeligheden rettes til vandværkets forretningsfører.

Aflæsning af vandmåler

I forbindelse med vandmålerskift bliver alle vandmålere udskiftet til en model hvor vandværket har mulighed for fjernaflæsning, hvilket betyder at, du ikke længere skal indsende måler aflæsnings kort årligt. Vandværket vil løbende køre rundt og lave måleraflæsninger. Men uanset vandværket kører rundt og laver en aflæsning af vandmåleren, er der altid forbrugeren der har ansvaret for vandforbruget og der er stadig mulighed for at forbrugeren selv kan lave en aflæsning af vandmåleren, hvilket også vil være den bedste måde at tjekke sit vandforbrug på.